Custom Vloeren

customvloeren.nl

Algemene Voorwaarden Custom Vloeren

Artikel 1 Toepassing Algemene Voorwaarden

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes met Custom Vloeren betreffende de verlening van diensten en/of levering van zaken. Deze voorwaarden gelden ook voor alle uit die overeenkomsten en offertes voortvloeiende afspraken.

b. Door het plaatsen van een opdracht geeft u aan akkoord te gaan met de door Custom Vloeren gestelde leveringsvoorwaarden.

c. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen daarop zijn alleen geldig als u deze schriftelijk met Custom Vloeren bent overeengekomen.

d. Elke offerte/aanbieding van Custom Vloeren is vrijblijvend.

 

Artikel 2 Garanties en gebreken

a. Custom Vloeren waarborgt de goede kwaliteit van haar producten en garandeert dat ze geschikt zijn voor het doel waarvoor deze producten zijn aangebracht. Op haar gietvloeren verleent Custom Vloeren een garantie voor een periode van 3 jaar, afbouwend, voor Beton-Ciré 3 jaar, afbouwend. Onder garantie valt ook de vloeistofdichtheid van de Custom￾gietvloer en -wand in de doucheruimtes, tenzij dit in de overeenkomst uitdrukkelijk is uitgesloten.

b. De gestelde garantieperiode gaat in na oplevering van het werk.

c. Een beroep op garantie door u als afnemer is alleen mogelijk als en nadat u uw betalingsverplichtingen aan ons heeft voldaan.

d. Constateert u gebreken, stelt u Custom Vloeren hiervan dan binnen 14 dagen na oplevering per mail op de hoogte, om gebruik te kunnen maken van de garanties.

e. De volgende gebreken vallen NIET onder de garantie:

  • Scheurvorming of adervorming in een Custom-product, als gevolg van constructieve werking of verzakking van het pand.
  • Vochtwerking in de ondergrond en slijtage door gebruik, lekkage van leidingen of de vloerverwarming.
  • Onvoorziene lekkages in beneden- of bovenruimtes.
  • Het project dient wind- en waterdicht te worden aangeboden door de afnemer.
  • Schade door externe partijen voorafgaand aan, tijdens, of na de oplevering van de vloer en/of wand.

f.  Valt uw klacht binnen de garantievoorwaarden, dan zullen wij de betreffende vloer of wand herstellen/vervangen. Bij uitvoer van garantiewerkzaamheden, is het van belang dat u als afnemer de adviezen en instructies van Custom Vloeren opvolgt. Deze instructies worden ter plaatse met u als afnemer doorgenomen.

g. Een beroep op garantie kunt u schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk omschreven (per mail) bij Custom Vloeren indienen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en prijzen

a. De geoffreerde prijzen zijn geldig tot de vervaldatum van de offerte.

b. De gehanteerde prijzen zijn weergegeven in euro’s en inclusief 21% btw, tenzij anders met u is overeengekomen. Let op: is uw woning ouder dan 2 jaar, dan geldt een btw-tarief van 9%.

c. Voor de prijsopgave in de offerte gaan we ervan uit dat de ruimte(s) en de ondergronden waarop Custom Vloeren haar producten aanbrengt, voldoen aan de eisen als omschreven in de artikelen 6 en 7 van deze Algemene Voorwaarden en de bij de overeenkomst gevoegde checklist.

d. De prijsopgave in de offerte is opgesteld exclusief eventueel nader overeen te komen meer- of minderwerk. Als daarvan sprake is, wordt dit tijdens het werkbezoek dat Custom Vloeren 3 weken vóór aanvang van de applicatie bij u aflegt, met u afgestemd. Nadere voorwaarden over meer- en minderwerk vindt u in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden.

e. Voor facturering geldt het daadwerkelijke aantal gelegde vierkante meters – zoals door Custom Vloeren gemeten in het werk – tenzij schriftelijk anders met u is overeengekomen.

f. De prijs per vierkante meter is gebaseerd op staffelprijzen. Een verandering in het aantal meters bij inmeting leidt daardoor tot aanpassing van de vierkantemeterprijs van de verstrekte opdracht. Wanneer het aantal vierkante meters stijgt, zakt de meterprijs, en andersom. Gehanteerd wordt de staffelprijs die geldt op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten. Eventuele aangeboden acties en/of kortingen blijven uiteraard van kracht.

 

Artikel 4 Kleur, samenstelling en uitvoering

a. De hoeveelheden aan materiaal, de dikte van de vloeren en het afschot dat Custom Vloeren opgeeft, zijn gebaseerd op een vlakke en strakke ondergrond. Kleurmonsters geven een (kleur)indicatie van de te plaatsen vloer of wand. Afwijkingen in kleur komen voor en horen bij de aard van het type product. Oneffenheden in de ondergrond kunnen aftekening veroorzaken in het Custom-product, echter deze zijn niet van invloed op de kwaliteit of garantie.

b. De gekozen kleur en uitvoering worden in overleg met u vastgesteld en schriftelijk vastgelegd in de overeenkomst. Houd er rekening mee dat kleurafwijkingen tussen de door Custom Vloeren aangebrachte vloer of wand en eventueel eerder door u geplaatste producten, meubels, of muren kunnen voorkomen. Kleurafwijkingen kunnen ontstaan door verschillende materialen, de leeftijd van de ondergrond, lichtinval enzovoort.

c. Wanneer u voor een kleurafwijkende laag kiest, valt dit niet onder de garantie.

d. De kleuren op de kleurmonsters kunnen afwijken van het uiteindelijke resultaat. Kleurmonsters kunnen niet als referentiepunt worden gebruikt voor het eindresultaat, omdat de kleurafwerking van het uiteindelijke Custom-product door verschillende factoren beïnvloed wordt.

 

Artikel 5 Betalingen

a. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

b. Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt, bent u van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor ingebrekestelling is vereist.

c. In geval van verzuim bent u over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is,in welk geval de wettelijke rente geldt.

d. Indien u in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor uw rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

e. Bij niet-tijdige betaling heeft Custom Vloeren het recht haar werkzaamheden onmiddellijk op te schorten, zonder dat dit leidt tot schadeplichtigheid van Custom Vloeren. Custom Vloeren is gerechtigd om haar vordering uit handen te geven. Alle hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst blijft de verplichting tot betaling van de overeengekomen prijs bestaan.

f. Reclames over facturen dienen schriftelijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden ingediend.

 

Artikel 6 Ondergrond en voorbereiding

a. U bent als opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de goede conditie van de ondergrond waarop Custom Vloeren haar producten aanbrengt. De ondergrond dient schoon, droog, stabiel en draagkrachtig te zijn.

b. Indien de ondergrond niet voldoet aan de eisen zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden en/of de checklist die bij de overeenkomst is gevoegd, behoudt Custom Vloeren zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij daarvoor schadeplichtig is.

 

c. Eventuele voorbereidende werkzaamheden aan de ondergrond zijn niet inbegrepen in de overeengekomen prijs en worden apart in rekening gebracht.

d. Indien blijkt dat de ondergrond tijdens de uitvoering van het werk niet aan de gestelde eisen voldoet, en er daardoor meerkosten ontstaan voor Custom Vloeren, worden deze meerkosten aan u doorberekend.

e. U dient ervoor te zorgen dat de te behandelen ruimte(s) toegankelijk en leeg zijn op de dag van aanvang van de werkzaamheden. Eventuele meerkosten die ontstaan doordat de ruimte niet toegankelijk of leeg is, worden aan u doorberekend.

 

Artikel 7 Onderhoud en gebruik

a. Custom Vloeren verstrekt u na oplevering van het werk onderhoudsadvies. Het is belangrijk dat u dit advies opvolgt om de kwaliteit en levensduur te waarborgen.

b. Indien u het onderhoudsadvies niet opvolgt, vervalt de garantie op het geleverde werk.

c. Custom Vloeren is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door onjuist gebruik van het aanbevolen product.

 

Artikel 8 Meer- en minderwerk

a. Meer- en minderwerk kan ontstaan doordat er tijdens de uitvoering van het werk omstandigheden aan het licht komen die niet voorzien waren bij het opstellen van de overeenkomst.

b. Indien er sprake is van meer- of minderwerk, zal Custom Vloeren dit zo spoedig mogelijk met u bespreken en schriftelijk vastleggen. Het meer- of minderwerk wordt, indien mogelijk, vooraf door Custom Vloeren begroot.

c. Meerwerk wordt apart in rekening gebracht op basis van de werkelijk bestede uren en gebruikte materialen tegen de geldende tarieven van Custom Vloeren.

d. Minderwerk wordt verrekend op basis van de oorspronkelijk overeengekomen prijs.

e. Indien u niet akkoord gaat met het begrote meer- of minderwerk, heeft u het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 9 Risico’s en overmacht

a. Krijgt u als afnemer te maken met onvoorziene omstandigheden die de oorspronkelijk overeengekomen planning belemmeren, maakt u dit dan minimaal 5 dagen vóór applicatie telefonisch en/of per mail kenbaar aan Custom Vloeren. Stelt u Custom Vloeren hiervan pas na deze gestelde termijn op de hoogte, dan zijn wij genoodzaakt u € 600,- per extra benodigde werkdag in rekening te brengen.

Let op: Bij herstelwerkzaamheden is het de bedoeling dat u de ruimte(s) oplevert zoals beschreven in Artikel 6.

 

Artikel 10 Oplevering en goedkeuring

a. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Wanneer Custom Vloeren de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan haar nog een redelijke termijn wordt gegund om haar (op)leveringsverplichtingen alsnog na te komen.

b. Custom Vloeren is bij grote projecten gerechtigd tot uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten.

c. Facturatie vindt vooraf plaats middels een totaalfactuur voor alle deelwerkzaamheden samen.

Let op: bij grote projecten geldt de volgende verdeling:

50% voorafgaand aan de applicatie

40% bij aanvang van de werkzaamheden

10% bij oplevering van de werkzaamheden.

 

Artikel 11 Annulering

a. U kunt de overeenkomst tot 6 weken vóór uitvoering van de opdracht kosteloos annuleren.

b. Bij annulering binnen 6 tot 4 weken voor uitvoering van de opdracht brengt Custom Vloeren 15% van de in de opdracht opgenomen prijs in rekening. Bij annulering binnen een termijn van 4 tot 3 weken vóór uitvoering van de opdracht, brengen wij 30% van de opgenomen prijs in rekening. Bij annulering binnen 3 weken vóór de overeengekomen datum van het begin van de werkzaamheden, brengt Custom Vloeren 50% van de overeengekomen prijs in rekening.

 

Artikel 12 Betaling

a. U bent als afnemer verplicht de facturen van Custom Vloeren uiterlijk 5 dagen vóór aanvang van de applicatie te hebben voldaan.

b. Bij niet-tijdige betaling bent u als afnemer vanaf de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke handelsrente van artikel 6, 119a BW*.

c. Daarnaast bent u als afnemer bij niet-tijdige betaling (zie artikel 12, sub a.) de buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 450,- verschuldigd, die Custom Vloeren moet maken om inning van de openstaande factuur te bewerkstelligen.

Let op: indien genoemde facturen niet voortijdig, binnen de gestelde termijn, zijn voldaan, worden de geplande werkzaamheden uitgesteld en voor een later tijdstip ingepland. Lopende projecten hebben daarbij voorrang, waardoor wij u geen definitieve garanties kunnen bieden betreffende een nieuwe termijn.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

a. Custom Vloeren stelt zich verantwoordelijk voor schade aan de ruimte van de afnemer waarin de vloer wordt gelegd, voor zover deze schade door de aflevering van het product is veroorzaakt en aan haar personeel, toeleveranciers, of transporteurs is toe te rekenen. Bij de bepaling van de omvang van de schadevergoeding, wordt rekening gehouden met de verhouding tussen de ontstane schade en de prijs van het product, alsmede met de vraag in hoeverre de schade is gedekt door een verzekering ten behoeve van Custom Vloeren.

b. Custom Vloeren is alleen aansprakelijk voor tekortkomingen en/of gebreken van producten en/of bij de uitvoering van het werk, in geval de schade aan Custom Vloeren is toe te rekenen. Uitgesloten is gevolgschade bij de afnemer, zoals bedrijfsstagnatie, verhuis- en hotelkosten en dergelijke. De aansprakelijkheid van Custom Vloeren voor de door de afnemer geleden schade, bedraagt maximaal het bedrag van de totale opdracht.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

a. Op alle overeenkomsten tussen Custom Vloeren en de afnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

b. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Custom Vloeren is gevestigd. Algemene Voorwaarden Custom Vloeren per 1 mei 2023. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Handelsregister onder nummer 70375216.

Heb je een project in gedachte?

Aarzel niet om

Logo Custom Vloeren
Nieuwsgierig naar onze projecten? Bekijk ons werk in actie!